Automatické srážkoměry a jejich (ne)přesné údaje | METEOshop.cz

URL: https://www.meteoshop.cz/blog/automaticke-srazkomery-a-jejich-ne-presne-udaje/144/


Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Kategorie

Vybíráme z novinek

TFA 10.3016 - Teploměr min-max - černý II. jakost

Prodávané značky

Automatické srážkoměry a jejich (ne)přesné údaje

Nejčastějším problémem u automatických srážkoměrů je podezření na nepřesné údaje. V mnoha případech srážkoměr však vůbec nemá poruchu, spíše jde o to, že uživatel nedoceňuje místní variabilitu srážek nebo důležitost správné instalace a pravidelného čištění případně nezná úskalí automatických srážkoměrů.

Obecně platí, že srážky jsou pravděpodobně nejsložitějším z hlavních údajů o počasí, které lze automaticky měřit s vysokou přesností. Pokud však měřidlo nezaznamenává srážky vůbec nebo výrazně nadhodnocuje srážky, pak můžete rovnou přejít na odstavec Oprava závad srážkoměru.

Integrované měřicí přístroje – srážkoměry ve stanicích, které mají sadu venkovních senzorů integrovanou (dále ISS) do jednoho těla, jsou nevyhnutelně citlivé na rychlost větru. Tyto ISS jsou obvykle namontovány ve značné výšce, aby bylo možné měřit co nejlépe rychlost větru, ale to není ideální pro přesné odečty srážek. Problémy mohou nastat buď při silnějším větru - aerodynamika proudění větru odkloní část deště pryč od srážkoměru a ten pak zaznamená méně srážek. Ale může se také stát opak, pokud je instalační stožár, na kterém je ISS namontována, náchylný k vibracím při silném větru – může to způsobit předčasné překlopení mechanismu srážkoměru, a tím i nadměrné hodnoty srážek. V druhém případě může být částečným řešením použití pevnějšího stožáru. Závěrem však je, že pokud je prioritou přesný srážkový úhrn, pak je lepším řešením samostatný srážkoměr oddělený od ostatních senzorů.

Shrňme si však klíčové body, které ovlivňují přesnost měření srážek:

 • Některé stanice (např. stanice Davis) své hodnoty o půlnoci automaticky vynulují. Při porovnání naměřených hodnot s manuálními měřidly, které lze odečíst např. v 8 hodin ráno, musíte tedy brát v úvahu různé použité časové úseky. Z tohoto důvodu je pro srovnání nejlepší používat měsíční součty.
 • Aby bylo možné přesně měřit, musí být měřidlo čisté a instalované ve vodorovné poloze.
 • Měřidlo musí být dobře umístěno vůči obloze a to bez blízkých budov, stromů, plotů atd. Často je nemožné tento požadavek plně splnit, ale vždy je našim cílem dosáhnout nejlepší možné expozice za daných okolností a pamatujte, že i zbytkové předměty v blízkosti měřidla mohou mít určitý vliv na zaznamenané srážky.
 • Srážkoměry by měly být v ideálním případě namontovány blízko úrovně země (nebo chráněny protivětrnou stěnou, pokud jsou namontovány na ploché střeše) – umístění měřidla v jakékoli významné výšce vystaví měřidlo účinkům větru, a proto obvykle způsobí výrazné podhodnocení srážek.
 • Úhrny srážek se mohou na krátkou vzdálenost značně lišit, zejména při bouřkách nebo deštivém počasí – úhrn z jiného měřidla i kilometr nebo méně může poskytnout velmi zavádějící srovnání. Kontroly podle referenčního měřidla by měly být v ideálním případě prováděny s otvory nálevky přesně ve stejné výšce a s nálevkami velmi blízko, pokud se nedotýkají. Dokonce i oddělení měřidel o např. 50-100 m může vést k významným rozdílům v zaznamenaných srážkách.
 • Míry srážek se mohou značně lišit v závislosti na různých typů srážek, od velmi slabého mrholení až po přívalové lijáky, přičemž automatická měřidla mohou mít problémy s nedostatečným záznamem na obou koncích stupnice množství srážek. Při velmi slabém dešti/mrholení může docházet k odpařování částečně naplněných srážkoměrů, zatímco extrémně silný déšť, např. během bouřky, může být do značné míry nezaznamenán v momentě, kdy je překlápěcí mechanismus v pohybu.
 • Minimální množství deště, které lze změřit se pohybuje okolo 0,2 mm (v závislosti na typu srážkoměru). Avšak i 0,1 mm srážek stačí k tomu, že jej okem zaznamenáme (např. mokrý chodník či vozovka) a cítíme je jako jemné mrholení – nicméně srážkoměry tak malé srážky obvykle nezaznamenají. Naopak silná ranní rosa může často vést i k nahromadění 0,2 mm vody v měřidle, někdy i více. Jde o přirozený jev a je obvykle oprávněně zahrnut do úhrnu srážek.
 • Při porovnávání údajů ze dvou měřidel potřebujete větší množství srážek (např. 5 mm nebo raději podstatně více). Vzájemné porovnání pokud spadlo 1-2 mm či ještě menší množství srážek je velmi obtížné.
 • Měření kapalného ekvivalentu sněhu může být též problematické a nejde provádět pokud není instalováno vyhřívání srážkoměru. Pro malá množství sněhu, např. do 5-10 cm, se sníh bude hromadit v trychtýři a srážky budou změřeny až v momentě, kdy sníh začne tát – množství ekvivalentu srážek bude zhruba správné, ale časový údaj srážek samozřejmě nebude správný. Při větších sněhových srážkách bude mít přebytek sněhu evidentně tendenci přečnívat zachytávací trychtýř a je tedy možné, že nebude zaznamenán.

Stále máte podezření na problém s dešťoměrem?

Údržba srážkoměru – význam čištění

Za předpokladu, že byl srážkoměr řádně nainstalován, je pravidelné čištění srážkoměru jedinou, ale nutnou podmínkou pro bezproblémové měření srážek. Zejména zkontrolujte, zda jsou trychtýř, případně síto na nečistoty čisté a zda je středový otvor zcela volný (v závislosti na místních podmínkách může být nutné tuto kontrolu provádět relativně často). Srážkoměr může též lákat ptáky k zastávce v jejich letu, proto je výhodou, pokud je možné srážkoměr vybavit ochranou v podobě ptačích hrotů.

Zkontrolujte také, zda je překlápěcí mechanismus čistý a může se bez překážek překlopit – není neobvyklé, že například pavučiny překlápění zhoršují či mu mohou úplně zabránit – dokonce i jeden nebo dva prameny pavoučího hedvábí jsou překvapivě pevné. Rozumné používání insekticidů může být užitečné při prevenci opakujících se problémů s pavoučími sítěmi, hnízdy hmyzu atd.

Poznámka: Mazání překlápěcího mechanismu je zřídka nutné a může ve skutečnosti bránit přesnosti usazováním pylu či jiných částic ve vzduchu.

Oprava závad srážkoměru

Jsou registrovány nulové srážky

Pokud se jedná o nový srážkoměr, ujistěte se, že byla odstraněna plastová či jiná spona, která brání převrácení mechanismu při přepravě. Ujistěte se, že je trychtýř srážkoměru správně nainstalován tak, že:

 • nálevka srážkoměru je správně umístěna ve své drážce a je zajištěna na místě se středovým otvorem správně umístěným nad mechanismem srážkoměru
 • trychtýř je ve vodorovné poloze (zkontrolujte pomocí krátké vodováhy přes horní část trychtýře)
 • síto na nečistoty a hroty pro ptáky jsou na svém místě

U stávajícího srážkoměru je první kontrolou vždy zjistit, jestli srážkoměr nemá vadný zdroj napájení (slabé či vybité baterie) a jestli nedošlo k ucpání středového otvoru. Pokud je ucpaný, nálevku samozřejmě vyjměte a důkladně ji vyčistěte. A stejně jako u všech srážkoměrů je důležité udržovat měřidlo a mechanismus v čistotě. Je naprosto možné, že se u mechanismu srážkoměru vytvoří pavučina, která brání v provozu a tím i zaznamenání deště. Zajistěte proto, aby byl mechanismus a jeho okolí udržovány v čistotě.

Ruční kontrola

Pokud nic z výše uvedeného nepomůže problém vyřešit, odstraňte trychtýř a zkuste mechanismus pomalu překlápět ručně. U některých srážkoměrů byste měli slyšet slabé sepnutí spínače. Mezi každým překlopením vyčkejte několik sekund. Vizuálně také zkontrolujte, zda mechanismus nevykazuje nějaké odlišnosti od běžného provozu.

Celkové množství srážek, které jste vygenerovali ručně, by se pak mělo zaregistrovat na displeji konzoly. Například srážkoměry Davis (rozlišení 0,2 mm) bude pět překlopení registrovat jako 1 mm celkových srážek. Uvědomte si, že mezi ručním překlápěním a aktualizací zobrazení na konzoli může být mírná prodleva – počkejte raději tedy 30–60 sekund, než se podíváte na celkové množství srážek.

Poznámka: Ruční test logicky naruší kontinuitu měření srážek v paměti přístroje, proto doporučujeme tyto ručně generované srážky vymazat (ne každá stanice či program toto umožňují).

Odstraňování problémů

Pokud výše uvedené návrhy neposkytují žádné vodítko k řešení problému a stále se nedaří zaznamenávat překlopení mechanismu, nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že selhal spínací kontakt srážkoměru (nejde o jedinou možnou příčinu takových problémů, např. mohl selhat vstupní obvod na desce, ale takové poruchy jsou velmi vzácné). V případě běžných domácích, hobby či poloprofi stanic bude asi jediné možné řešení – vyměnit celý srážkoměr. U profi stanic např. značky Davis se dá vyměnit jen samotný mechanismus srážkoměru, v každém případě doporučujeme kontaktovat prodejce, kde byla stanice zakoupena pro další informace.

Nadměrné údaje o srážkách

„Nadměrný“ v tomto kontextu znamená srážky např. o 50 % vyšší, což obvykle indikuje nějakou poruchu srážkoměru. Nadměrné hodnoty mohou být někdy občasnou poruchou, ke které může dojít během období silných dešťů nebo po nich. Typicky jsou dvě možné příčiny – vlhkost v elektronice nebo vadný spínač.

Pokud vlhkost nějakým způsobem pronikla do elektroniky, pak to může simulovat efekt častého sepnutí spínače a tím způsobit velký úhrn srážek. V takovém případě sejměte kryt elektroniky (samozřejmě pokud neprší) a vizuálně zkontrolujte kapičky vlhkosti. Poté nechte vlhkost vyschnout. Nejčastější příčinou tohoto problému je to, že kryt elektroniky nebyl správně nasazen a nebo špatné těsnění, ale mohou existovat i jiné příčiny. Tento druh závady je nejpravděpodobnější během velmi silného deště, zvláště v kombinaci se silným větrem.

Vadný spínač – v případě, že je spínač již velmi opotřebován, může zaznamenat větší počet překlopení než má. Toto není snadno diagnostikovatelná chyba a je relativně neobvyklá, ale někdy může být zjištěna pomalým ručním překlápěním, kdy lze pozorovat větší úhrn srážek, než se očekává od určitého počtu překlopení (nezapomeňte, že přenos na konzoli trvá několik sekund – údaj se tedy neukáže okamžitě). Oprava spočívá ve výměně mechanismu či celého srážkoměru viz. výše.

Automatické srážkoměry a jejich...Richard K.03.06.2022
Automatické srážkoměry a jejich...Richard K.03.06.2022